Algemene Voorwaarden TringTring

Opdrachtgever

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienst van TringTring en jouw onze Website en Applicatie, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

Deze Algemene Voorwaarden vormen, na acceptatie daarvan, een bindende overeenkomst tussen jou en TringTring. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig, zodat je weet wat jouw rechten en plichten zijn wanneer je gebruik maakt van onze Dienst.


Artikel 1. Definities


1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:

Aanvraag:jouw verzoek via de Applicatie aan een Tringer om een Opdracht uit te voeren;

Account:jouw persoonlijke en afgeschermde omgeving binnen de Applicatie en de Website waartoe je met jouw Inloggegevens toegang kan krijgen en waar je jouw gegevens kan inzien en aanpassen, Aanvragen kan doen, voltooide Opdrachten en de voortgang van uit te voeren Opdrachten kan raadplegen en Tringers kan beoordelen voor uitgevoerde Opdrachten;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van TringTring die van toepassing zijn op jouw gebruik van de Applicatie;

Applicatie:de door TringTring ontwikkelde  software, bestaande uit een mobiele applicatie en een Website, waarvan je gebruik kan maken, na acceptatie van deze Algemene Voorwaarden en het creëren van een Account;

Boodschappenservice:een dienst van de Tringer waarvoor je een Aanvraag in kan dienen, welke dienst bestaat uit het kopen van de in de Aanvraag vermelde producten bij de daarin vermelde winkel en aflevering op het door jou opgegeven adres;

Inloggegevens:het bij TringTring geregistreerde e-mailadres en wachtwoord en/of het bij TringTring bekende Facebook-account, waarmee je toegang kan krijgen tot jouw Account;

IE-rechten:alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten;

Match:de koppeling tussen jou en een Tringer die door TringTring via de Applicatie geautomatiseerd tot stand wordt gebracht na acceptatie van een Aanvraag door een Tringer, waarna jij met de Tringer een overeenkomst tot het uitvoeren van een Opdracht kan aangaan;

Ontvanger:de eindbestemming van een door een Tringer uit te voeren Opdracht in het kader van pakketbezorging, te weten het adres van een natuurlijk persoon of onderneming;

Ontvangstbevestiging:de verificatiecode die de Tringer na het correct uitvoeren van een Opdracht in de Applicatie invoert en waarna de Opdracht als voltooid wordt beschouwd;

Opdrachtgever:degene die deze Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd en in het bezit is van Inloggegevens, in deze algemene voorwaarden ook aangeduid als ‘je’ of ‘jou’;

Opdracht:de overeenkomst die jij met een Tringer sluit ter uitvoering van de in de Aanvraag omschreven dienstverlening, welke Opdracht kan bestaan uit i) het verzenden van een pakket door de Tringer naar een Ontvanger of ii) het verrichten van de Boodschappenservice zoals beschreven in Artikel 6;

Privacy Statement:het privacy statement van TringTring, beschikbaar via tringtring.nl/privacy-statement.html;

Tringer:een in het netwerk van TringTring opgenomen (fiets)koerier aan wie jij een Aanvraag kan verzenden indien deze Tringer aan de door TringTring gestelde (locatie)criteria voldoet;

TringTring:de besloten vennootschap met beperkte rechtspersoonlijkheid TringTring B.V., statutair gevestigd te 1054KL Amsterdam aan de Overtoom 516-4 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62124439;

Website:de website van TringTring, te bereiken via www.tringtring.nl, alsmede alle onderliggende pagina’s.

1.2 Voor toepasselijkheid in deze Algemene Voorwaarden maakt het geen verschil of de hiervoor gedefinieerde termen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt.


Artikel 2. Algemeen


2.1 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen jou en TringTring zijn overeengekomen.

2.2 TringTring is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen vooraf worden bekendgemaakt. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn via de Website te vinden en worden binnen de Applicatie onder jouw aandacht gebracht. Als je de Applicatie blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, geef je daarmee aan dat je de gewijzigde Algemene Voorwaarden accepteert. Als je niet instemt met de gewijzigde  Algemene Voorwaarden, kun je je Account verwijderen, waarna je geen gebruik meer kan maken van de Applicatie.


Artikel 3. De Applicatie


3.1 Via de Applicatie kun jij een Aanvraag aan de Tringers indienen. TringTring zal deze Aanvraag vervolgens naar één of meerdere Tringers doorsturen. Indien een Tringer de door jou verstuurde Aanvraag bevestigt, komt een Match tot stand.

3.2 Nadat een Match tot stand is gebracht, krijgt de Tringer in het geval van een Aanvraag tot het verzenden van een pakket de instructie om zich binnen de overeengekomen tijdsduur of op het met jou afgesproken tijdstip naar de door jou opgegeven locatie te begeven. Aldaar je met de Tringer een overeenkomst aangaan ter uitvoering van de in de Aanvraag gespecificeerde Opdracht. Indien een dergelijke overeenkomst tussen jou en Tringer tot stand is gekomen, dien je de bezorginformatie aan de Tringer te overhandigen, waarna de Tringer over zal gaan tot het uitvoering van de Opdracht.

3.3 Indien een Match tot stand is gekomen met betrekking tot het verrichten van de Boodschappenservice door de Tringer, kun je via de Applicatie een overeenkomst tot het verrichten van de Opdracht aangaan, waarna de Tringer zich naar de door de jou aangegeven winkel zal begeven en de aangevraagde producten aanschaft en bij jou bezorgt.

3.4 TringTring heeft enkel een faciliterende rol in het tot stand brengen van een relatie tussen de jou en de Tringer door middel van het verzenden van een Aanvraag aan één of meer Tringers en het geautomatiseerd tot stand brengen van een Match. Indien jij en de Tringer naar aanleiding van een Match een overeenkomst ter uitvoering van de Opdracht aangaan, wordt TringTring op geen enkele wijze partij bij deze overeenkomst. TringTring aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig handelen of nalaten door jou, een Ontvanger, een Tringer en/of derde naar aanleiding van het tot stand komen van een Match tussen jou en een Tringer.

3.5 Het uitvoeren van een Opdracht is onderworpen aan de inhoud van de overeenkomst die je met de Tringer sluit. TringTring heeft geen enkele bemoeienis met betrekking tot de inhoud en/of vorm van deze overeenkomst, noch de wijze van uitvoering daarvan.

3.6 Je garandeert dat je gerechtigd bent om het in de Aanvraag genoemde werk door een Tringer te (laten) uitvoeren en dat dit werk niet op enige wijze onrechtmatig of strafbaar is.

3.7 TringTring spant zich in om de Applicatie zo zorgvuldig mogelijk ter beschikking te stellen. TringTring verricht haar diensten op basis van een inspanningsverplichting. TringTring garandeert dan ook op geen enkele wijze dat zij een Match tot stand kan brengen, noch dat er daadwerkelijk een overeenkomst tussen jou en een Tringer tot stand komt.

3.8 TringTring is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden, (de inhoud van) de Applicatie aan te passen en/of te beëindigen en om op enig moment een Match te verbreken. Het verbreken van een Match laat de inhoud van eventuele tussen jou en een Tringer gesloten overeenkomsten onverlet.

3.9 Je aanvaardt dat de Applicatie alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals je die aantreft binnen de Applicatie op het moment van gebruik ( “as is”). TringTring sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard ten aanzien van de Applicatie nadrukkelijk uit.


Artikel 4. Het Account


4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet je een Account aanmaken. Daartoe dien je onder meer adres- en contactgegevens (06-nummer) in te voeren. Vervolgens kan je door middel van de Inloggegevens toegang verkrijgen tot jouw Account en gebruikmaken van de Applicatie.

4.2 Om gebruik te maken van Applicatie dien je een betaalaccount aan jouw Account te koppelen, waarmee je voor uitgevoerde Opdrachten kan betalen. Pas nadat TringTring jouw betaalaccount heeft gevalideerd, kan je een Aanvraag verzenden.

4.3 Alleen jijzelf bent gerechtigd om op jouw Account in te loggen en je mag jouw Inloggegevens niet delen met derden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van jouw Inloggegevens.

4.4 Je bent zelf verantwoordelijk voor de handelingen die met jouw Inloggegevens worden verricht. TringTring mag er te allen tijde van uitgaan dat jij daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met jouw Inloggegevens. TringTring is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van Inloggegevens.

4.5 Zodra je weet of reden hebt te vermoeden dat jouw Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, zal je TringTring daarvan onverwijld op de hoogte stellen, onverminderd jouw eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens. Je vrijwaart TringTring van claims van derden die het gevolg zijn van of verband houden met misbruik van jouw Inloggegevens.

4.6 TringTring kan, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg jouw toegang tot de Applicatie tijdelijk of blijvend beperken of beëindigen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - als:

(i) je in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;

(ii) TringTring van mening is dat jouw handelen schade of aansprakelijkheid aan Tringers, andere gebruikers, TringTring of derden kan toebrengen. TringTring zal voor bovengenoemde maatregelen in geen geval aansprakelijk zijn.


Artikel 5. De Aanvraag & Match


5.1 Een Aanvraag aan een Tringer kwalificeert als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. TringTring bepaalt naar eigen inzicht aan welke Tringer(s) deze Aanvraag wordt verzonden en TringTring garandeert niet dat er na het verzenden van een Aanvraag daadwerkelijk een Match tot stand zal komen.

5.2 Om een Aanvraag te kunnen verzenden dien je, in het geval van het verzenden van een pakket, ten minste via de Applicatie de volgende informatie over de uit te voeren Opdracht in te vullen:

a. NAW-gegevens van de Ontvanger;

b. contactgegevens van de Ontvanger;

c. specificaties van de uit te voeren Opdracht, zoals gewicht, vorm en aantal te verzenden/bezorgen zaken;

d. eventueel overige instructies en bijzonderheden, zoals met betrekking tot het ophalen van zaken en/of bezorgtijden.

5.3 Om een Aanvraag te kunnen verzenden dient je, in het geval van het aanvragen van de Boodschappenservice, ten minste het via de Applicatie beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen.

5.4 Na het invoeren van de in de vorige artikelleden genoemde informatie, geeft TringTring een inschatting van de vergoeding die jij aan TringTring voor de uit te voeren Opdracht dient te voldoen, alsmede van de aan TringTring verschuldigde bemiddelingskosten en – indien van toepassing – de kosten van de boodschappen. Deze inschatting geldt als een indicatie en is afhankelijk van de door jou bij het doen van een Aanvraag ingevulde informatie. TringTring garandeert dan ook niet dat de Opdracht daadwerkelijk tegen deze prijs door een Tringer kan worden uitgevoerd. Nadat na uitvoering van de Opdracht een Ontvangstbevestiging is ingevoerd, zal TringTring de aan de Tringer verschuldigde vergoeding, alsmede de bemiddelingskosten van TringTring en eventuele kosten van de aangeschafte boodschappen, van jouw gekoppelde creditcard afschrijven.

5.5 Na het indienen van een Aanvraag kan TringTring een indicatie van de uitvoeringstijd van de Opdracht weergeven. Je kan aan deze indicatie geen rechten ontlenen.

5.6 Je erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie in een Aanvraag van groot belang is voor de totstandkoming van een Match en het eventuele sluiten van een overeenkomst met een Tringer ter uitvoering van één of meer Opdrachten.

5.7 Je garandeert dat je bevoegd bent om een Aanvraag te plaatsen en daadwerkelijk de wens hebt om een Opdracht door een Tringer te laten uitvoeren, evenals dat alle door jou ingevoerde gegevens en Aanvragen correct, volledig en up to date zijn.

5.8 Na het verzenden van een Aanvraag aan één of meer Tringers, kan één van deze Tringers deze Aanvraag bevestigen, waarna een Match tot stand komt. Een Match kwalificeert niet als een overeenkomst tussen jou, een Tringer en/of TringTring in de zin van artikel 6:217 lid 1 BW, maar enkel als een precontractuele handeling.

5.9 TringTring behoudt zich het recht voor om een Aanvraag te weigeren, aan te vullen en/of te verwijderen, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot aansprakelijkheid van TringTring of verplichting tot schadevergoeding.

5.10 Na het tot stand komen van een Match die strekt tot het verzenden van een pakket, krijgt een Tringer van TringTring de instructie om zich per fiets naar jouw locatie te begeven. TringTring garandeert niet dat een Tringer gehoor geeft aan deze instructie en zich daadwerkelijk (binnen een redelijke termijn) naar jouw adres zal begeven. TringTring aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

5.11 Indien de Tringer, om welke reden dan ook, niet in staat is om, na aankomst bij het door jou doorgegeven adres, de te verzenden zaken (op een fatsoenlijke wijze) in ontvangst te nemen, wordt de Match verbroken en kan TringTring daarvoor kosten aan jou in rekening brengen

5.12 Je kan op ieder moment een Aanvraag intrekken of een Match verbreken, maar TringTring behoudt zich het recht voor om daar kosten voor in rekening te brengen als een Tringer reeds is ingeschakeld.

5.13 Je erkent en begrijpt dat er na het overeenkomen van een overeenkomst tot het verrichten van de Opdracht contractuele verplichtingen op jou rusten, zoals bijvoorbeeld het vergoeden van de door de Tringer aangeschafte boodschappen en de vergoeding voor de Tringer voor het uitvoeren van de Opdracht.

5.14 Je vrijwaart TringTring van iedere vordering van een Tringer, Ontvanger en/of een derde die is gebaseerd op het uitbrengen van een onjuiste of incomplete Aanvraag, het verbreken van een Match of het niet voldoen aan een verplichting jegens de Tringer.


Artikel 6. De Boodschappenservice


6.1 Als je een Aanvraag voor de Boodschappenservice hebt ingediend, zal deze naar door TringTring uitgekozen Tringers worden verzonden. Nadat een Tringer de Aanvraag heeft geaccepteerd, komt een Match tot stand. Aansluitend komt via de Applicatie de overeenkomst tot het verrichten van de Opdracht tussen de Tringer en jou tot stand i) als zowel de Tringer als jij de Opdracht bevestigen, of ii) indien de in de Applicatie weergegeven termijn is verstreken en geen der partijen de Match binnen deze termijn verbreekt.

6.2 Zowel de Tringer als de jijzelf kunnen de Match zonder gevolgen verbreken gedurende de in het vorige lid bedoelde termijn; er komt dan geen overeenkomst tussen de Tringer en jou tot stand.

6.3 Je begrijpt en accepteert dat een overeenkomst met de gekozen Tringer tot stand komt als één van de situaties als genoemd in artikel 6.1 zich voordoet. Daarna ben je verplicht om:

a) de door de Tringer bezorgde boodschappen en aankoopbon in ontvangst te nemen;

b) indien de Tringer de Opdracht op correcte wijze heeft uitgevoerd: de door TringTring verzonden Ontvangstbevestiging aan de Tringer te overhandigen;

c) de door de Tringer voorgeschoten kosten voor de aangeschafte boodschappen te vergoeden, welk bedrag na het voltooien van de Opdracht door TringTring geautomatiseerd van jouw creditcard zal worden afgeschreven;

d) de in de Applicatie genoemde vergoeding voor het voltooien van de Opdracht aan de Tringer te voldoen, welk bedrag door TringTring eveneens  van jouw creditcard wordt afgeschreven;

e) een bemiddelingsvergoeding aan TringTring te voldoen, welke op de in artikel 8 vermelde wijze aan jou in rekening wordt gebracht.

6.4 TringTring spant zich in om er voor te zorgen dat de in de Applicatie vermelde informatie over de aangesloten winkels compleet, accuraat en up to date is, doch TringTring aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien deze informatie zoals openingstijden, productaanbod en ingrediënten, beschikbaarheid en prijzen van producten niet correct is.

6.5 Je begrijpt en accepteert dat:

a) TringTring geen controle uit kan oefenen op de kwaliteit van de door de Tringer aangeschafte producten en TringTring aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid in dat kader.

b) door de Tringer aangeschafte warme maaltijden afgekoeld kunnen zijn of dat dranken en/of de ingrediënten van maaltijden vermengd of geschud zijn en dat i) de Tringer, noch TringTring hiervoor aansprakelijkheid aanvaarden en ii) dit geen reden voor de jou vormt om de Ontvangstbevestiging na voltooiing niet te overhandigen;

c) je een Opdracht niet mag weigeren indien de prijs van een middels de Boodschappenservice aangeschaft product maximaal 20% hoger in dan de Applicatie is vermeld, in welk geval dat daadwerkelijke bedrag van jouw creditcard wordt afgeschreven.

6.6 Indien je na correcte aflevering van de boodschappen niet tevreden bent met de aangeschafte producten, bestaat jouw enige remedie uit het in persoon retourneren van deze producten naar de betrokken winkel. TringTring kan echter niet garanderen dat deze verkoper de geretourneerde producten zal innemen en de betaalde vergoeding retourneert.

6.7 Indien je producten wenst te retourneren, maar geen kassabon van de Tringer hebt ontvangen en dat kan aantonen, kun je daarover met TringTring contact opnemen, waarna TringTring zal bepalen of de betaalde vergoeding gerestitueerd wordt.

6.8 Indien je::

a) gebrekkige en/of beschadigde producten van de Tringer hebt ontvangen;

b) niet alle in de Aanvraag vermelde producten hebt ontvangen;

c) (deels) andere dan in de Aanvraag vermelde producten van de Tringer hebt ontvangen;

d) producten hebt ontvangen die anderszins niet beantwoorden aan de Aanvraag:

ben je niet verplicht om de Ontvangstbevestiging te overhandigen en dien je zo snel mogelijk na ontvangst van de producten contact op te nemen met TringTring, waarna TringTring een passende actie zal nemen.

6.9 Met de Applicatie ben je tevens in staat de Tringer te verzoeken om een product bij een niet in de Applicatie opgenomen winkel te laten bestellen. Je begrijpt en accepteert in dat kader dat:

a) een dergelijke winkel door TringTring niet is geverifieerd en de producten daarvan niet zijn geïnventariseerd, waardoor TringTring geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de beschikbaarheid daarvan;

b) je de omschrijving van de betreffende winkel, de locatie daarvan en het aldaar verkrijgbare product zo gedetailleerd mogelijk dient in te voeren, alsmede de (geschatte) prijs daarvan en dat je, indien nodig, contact met de Tringer zal opnemen om deze specificaties te verduidelijken;

c) je geen producten zal bestellen bij winkels die zich hemelsbreed meer dan 5 kilometer van jou vandaan bevinden;

d) er extra kosten voor de Opdracht kunnen worden gerekend ter vergoeding van de werkzaamheden van de Tringer;

e) je geen producten zal bestellen die inbreuk (kunnen) maken op enig (intellectuele eigendoms)recht van een derde, waarvan de aankoop of het vervoer in strijd is met wet- of regelgeving, waarvan het vervoer een gevaar voor de Tringer kan opleveren of welke niet geschikt zijn om per fiets te vervoeren;

f) je geen producten zal bestellen die de totale waarde van EUR 75,= overstijgt;

g) je duidelijk zal aangeven of de Tringer het bedoelde product tegen een hogere prijs mag aanschaffen en, zo ja, tegen welke maximale prijs;

h) je duidelijk zal aangeven of de Tringer gerechtigd is een vergelijkbaar product aan te schaffen indien het bedoelde product niet beschikbaar is.

6.10 Indien, om welke reden dan ook, de Tringer niet in staat is om het door jou bestelde, niet-geïnventariseerde product te bestellen en hij de Opdracht aldus niet kan uitvoeren, dan wel de Tringer het door jou bedoelde product niet heeft aangeschaft, ben je daarvoor zelf volledig aansprakelijk en blijft je de vergoeding voor de Tringer en de bemiddelingskosten voor TringTring onverminderd verschuldigd. Dit bedrag zal onverwijld door TringTring van jouw creditcard worden afgeschreven.

6.11 Indien de Tringer, om welke reden dan ook, in het kader van de in bepaling 6.9 beschreven Boodschappenservice niet het juiste product heeft aangeschaft, ben je hoe dan ook verplicht de Ontvangstbevestiging bij aflevering van het product onverwijld aan de Tringer te overhandigen en verlies je het recht om te protesteren over de uitvoering van de Opdracht.
Artikel 7. Privacy


7.1 Bij het gebruik  van de Applicatie, alsmede bij het aanmaken van een Account, verstrek je (persoons)gegevens aan TringTring. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van TringTring en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt. Het Privacy Statement van TringTring kun je inzien via tringtring.nl/privacy-statement.html.

7.2 Gedurende het gebruik van de Applicatie en/of het sluiten en de uitvoering van een overeenkomst met een Tringer, kan je (persoons-)gegevens van de Tringer en de Ontvanger verwerken. Je bent zelf verantwoordelijk voor iedere verwerking van deze persoonsgegevens en je zal daarbij de relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht nemen.

7.3 Om een Opdracht naar behoren uit te kunnenvoeren, dient de Tringer (persoons-)gegevens van jou en de Ontvanger te verwerken. De Tringer is zelf verantwoordelijk voor iedere verwerking van de persoonsgegevens van jou en Ontvanger en dient daarbij de relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht nemen. Je erkent en begrijpt dat TringTring geen enkele controle heeft over het al dan niet naleven van wet- en regelgeving op het gebied van privacy door de Tringer en je vrijwaart TringTring van iedere vordering die ontstaat door de (vermeende) overtreding van deze wet- of regelgeving door een Tringer.

7.4 Je vrijwaart TringTring van iedere vordering van een derde die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens waarvoor TringTring niet als verantwoordelijke kan worden aangemerkt.


Artikel 8. Vergoeding en betaling


8.1 Het gebruik van de Applicatie is gratis. Indien een Tringer een Opdracht voor jou uitvoert, dien je daarvoor een vergoeding te voldoen. Je kunt de Aanvraag pas verzenden als je de daarvoor verschuldigde vergoeding hebt voldaan middels één van de beschikbare betaalmethoden. Je kan geen rechten ontlenen aan de betaalmethoden die op enig moment beschikbaar zijn en TringTring behoudt zich het recht voor om deze op ieder moment aan te passen.

8.2 De vergoeding je na het uitvoeren van een Opdracht dient te voldoen bestaat uit de volgende elementen:

- in het geval van de Boodschappenservice, de door de Tringer voorgeschoten kosten voor de in de Aanvraag vermelde, aangeschafte boodschappen;

- de aan de Tringer verschuldigde vergoeding voor het uitvoeren van de Opdracht;

- de aan TringTring verschuldigde bemiddelingskosten inclusief BTW voor het tot stand brengen van de Match die tot de totstandkoming van de Opdracht heeft geleid.

8.3 Je ontvangt maandelijks in jouw Account een gespecificeerd overzicht van de in de afgelopen maand door Tringers uitgevoerde Opdrachten ontvangen, waarin, naast de aan TringTring in de afgelopen maand betaalde bemiddelingskosten inclusief BTW, eveneens de aan de Tringers in het kader van deze Opdrachten betaalde (onkosten)vergoedingen zijn opgenomen.

8.4 Na het voltooien van iedere Opdracht ontvang je een factuur in jouw Account waarin de voor die Opdracht aan TringTring verschuldigde bemiddelingskosten inclusief BTW zijn opgenomen.

8.5 Pas op het moment dat de Tringer de verkregen Ontvangstbevestiging in de Applicatie is ingevoerd, heeft de Tringer recht op een vergoeding. Na het invoeren van deze Ontvangstbevestiging zullen de met een Opdracht gemoeide kosten van jouw rekening worden afgeschreven.

8.6 Je garandeert in het kader van de bezorgservice dat je je naar beste kunnen in zal spannen om de Ontvanger de Ontvangstbevestiging te laten invoeren zodra de Tringer bij de Ontvanger is aangekomen en de Opdracht naar behoren is uitgevoerd.

8.7 Nadat de Ontvangstbevestiging is ingevoerd, wordt de Opdracht als voltooid beschouwd en verliest je het recht om de correcte uitvoering van de Opdracht te betwisten.

8.8 Als onderdeel van de Dienst zal TringTring aan een Aanvraag de door jou  verschuldigde kosten toevoegen, welk bedrag is gebaseerd op de specificaties van de uit te voeren Opdracht en de bemiddelingskosten voor de rol van TringTring. Je kan aan dit weergegeven bedrag geen rechten ontlenen.

8.9 Indien de in een Aanvraag vermelde informatie incorrect is, maar de Opdracht alsnog door de Tringer is uitgevoerd, is TringTring gerechtigd om een additionele vergoeding in rekening te brengen, ten behoeve van de Tringer.

8.10 De Tringer is, in het geval van het verrichten van de Boodschappenservice,  mede in het licht van artikel 6.5, sub c gerechtigd om het betrokken product tegen een hogere aanschafprijs aan te schaffen of een vergelijkbaar product aan te schaffen, mits de prijs van dit vergelijkbare product niet meer dan 20% hoger is dan het initieel gekozen product. Je bent in voornoemde gevallen verplicht de hogere aan de Tringer verschuldigde onkostenvergoeding te voldoen.

8.11 Indien TringTring na voltooien van een Opdracht door een Tringer, om welke reden dan ook, niet in staat is om de door jou verschuldigde vergoeding af te schrijven, is TringTring gerechtigd om jouw Account te blokkeren. Indien je na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de uitstaande vergoeding te voldoen, is TringTring gerechtigd de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door TringTring gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, voor jouw rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het openstaande bedrag met een minimum van EUR 100,- excl. BTW.


Artikel 9. IE-rechten


9.1 Alle IE-rechten met betrekking tot de Applicatie, zoals de IE-rechten die rusten op de productoverzichten, de Applicatie zelf en de Website, berusten volledig bij TringTring of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig IE-recht van TringTring over te dragen.

9.2 Door een Account aan te maken, verleent TringTring een beperkt, royaltyvrij, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht om gebruik te maken van de Applicatie.

9.3 Het is niet toegestaan om, op welke manier dan ook, kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE-rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.


Artikel 10. Aansprakelijkheid


10.1 TringTring is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het beschikbaar stellen van de Applicatie, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover deze uitsluiting op grond van dwingend recht is toegestaan.

10.2 Indien TringTring aansprakelijk is voor schade uit welke hoofde dan ook, is die aansprakelijkheid beperkt tot directe schade die je lijdt als gevolg van een aan TringTring toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, uit hoofde van onrechtmatige daad of anderszins. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan EUR 100,= bedragen.

10.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a.materiële schade aan zaken;

b.redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht;

c.redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.

10.4 Iedere aansprakelijkheid van TringTring voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.

10.5 Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van TringTring voor enige schade die het gevolg is van of voortvloeit uit (de uitvoering van) een overeenkomst tot het verrichten van een Opdracht je met een Tringer bent overeengekomen. TringTring is in ieder geval nooit aansprakelijk voor enige schade aan, of verlies van verzonden en/of bezorgde goederen die onderdeel uitmaken van de uit te voeren Opdracht, noch voor de niet-beschikbaarheid, schade aan of kwaliteit van producten die onderdeel zijn van de Boodschappenservice.

10.6 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van TringTring zelf en/of haar bestuurders.

10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij TringTring meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen TringTring vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.


Artikel 11. Garanties en vrijwaringen


11.1 TringTring spant zich naar beste kunnen in de juistheid van de informatie in de Applicatie, zoals het productaanbod en geldende prijzen van aangesloten winkels, weer te geven, doch TringTring geeft geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid van deze informatie, noch ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening door de Tringers.

11.2 Je garandeert dat:

  1. je gerechtigd bent om de persoonsgegevens van de Ontvanger te verwerken en aan TringTring en de Tringer te verstrekken;
  2. de zaken die door de Tringer verzonden dienen te worden een gepaste en deugdelijke wijze aan deze Tringer ter beschikking worden gesteld c.q. in ontvangst worden genomen;.
  3. je de Ontvangstbevestiging niet op onredelijke gronden aan de Tringer weigert te overhandigen;
  4. de zaken die namens jou door de Tringer vervoerd dienen te worden voldoende handzaam zijn en niet te zwaar of anderszins onpraktisch zijn om per fiets te voeren;
  5. een Opdracht in het kader van pakketbezorging i) enkel bestaat uit pakketten die zorgvuldig zijn verpakt, ii) niet bestaat uit pakketten die een gevaar voor de gezondheid van de Tringer op kunnen leveren en iii) geen pakketten bevat waarvan de inhoud in strijd is of kan zijn met enig wettelijk voorschrift, waar onder begrepen, doch niet beperkt tot goederen die zijn opgenomen in de Opiumwet, vuurwapens en/of artikelen die strafbaar zijn of inbreuk maken op enig (IE-)recht van een derde.
  6.  hij in het kader van de Boodschappenservice i) geen (hoeveelheid) producten bestelt die de Tringer logischerwijze niet per fiets kan vervoeren en ii) voldoende krediet heeft zodat TringTring het door de Tringer voorgeschoten bedrag per ommegaande kan afschrijven en aan de Tringer kan voldoen.
  7. zij nooit een Opdracht met een Tringer zal aangaan waarbij TringTring niet de partij is die de betaling tussen deze partijen faciliteert.

11.3 Indien, op welke wijze dan ook, TringTring ontdekt dat jij en de Tringer – buiten TringTring om – alsnog een overeenkomst zijn aangegaan om de in de Aanvraag vermelde Opdracht uit te voeren is TringTring hoe dan ook gerechtigd om de door de uitvoering van de Opdracht verschuldigde vergoeding in rekening te brengen. Bovendien zal jouw Account in dat geval direct worden geblokkeerd.

11.4 Je vrijwaart TringTring van iedere vordering van een Tringer of een derde die voortvloeit uit of betrekking heeft op (de uitvoering van) een overeenkomst die je met een Tringer sluit ter uitvoering van het in de Aanvraag vermelde werk.


Artikel 12. Duur en beëindiging


12.1 De overeenkomst die tussen TringTring en jou voor het gebruik van de Applicatie wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is door ieder der partijen opzegbaar met onmiddellijke ingang. Deze opzegging heeft geen enkele invloed op enige met een Tringer gesloten overeenkomst.

12.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen TringTring reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die in het kader van de uitgevoerde Opdrachten reeds aan TringTring verschuldigde zijn blijven onverminderd verschuldigd.

12.3 Bij beëindiging van de overeenkomst tussen jou en TringTring, om welke reden dan ook, vervalt per direct jouw recht om de Applicatie te gebruiken en verwijdert TringTring jouw Account. Nadat de uitstaande vorderingenzijn betaald, zal TringTring jouw persoonsgegevens verwijderen.


Artikel 13. Varia


13.1 Op deze Algemene Voorwaarden en al het gebruik van de Applicatie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen jou en TringTring ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

13.2 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. TringTring zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

13.3 TringTring mag rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal jou daarvan op de hoogte stellen. Indien je deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan je jouw Account verwijderen.